Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pukë - kategoria: III-b

 2. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pogradec - kategoria: III-b

 3. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Kurbin - kategoria: III-b

 4. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Mat - kategoria: III-b

 5. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Krujë - kategoria: III-b

 6. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: III-b

 7. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Gjirokastër - kategoria: III-b

 8. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Lezhë - kategoria: III-b

 9. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: III-b

 10. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Eduart Buzi
 • Ferdinand Ndoj
 • Lindita Lelçaj
 • Roland Sulika
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.