Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b

 2. Inspektor i Parë në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria: IV-a

 4. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit - Kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Arber Hysnelaj
 • Arti Mihali
 • Fatmir Krashi
 • Linda Deda
 • Loreta Geraj
 • Maksim Papa
 • Vjollca Kucana
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.