Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Denada Maskaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Enkelejda Paskali

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Klodian Kasa

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Dardan Bela
  • Zaho Jaçaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Inspektor i Parë në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Arjana Bakiaj
  • Klodian Kasa
  • Zaho Jaçaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 6. Inspektor i Parë në Sektorin e Menaxhimit dhe Analizës së Detyrimeve të Papaguara, në Drejtorinë e Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Flora Lamçe
  • Florid Vulka

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 7. Inspektor i Parë në Sektorin e Përmbushjes, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Zaho Jaçaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 8. Inspektor i Parë në Sektorin e Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  • Blerina Spahiu
  • Klodian Kasa

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 24.6.2017. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.