Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Sintezë Llogarive Kombëtare, në Drejtorinë e Llogarive Kombëtare, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

  • Hysen Kobellari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.6.2017, ora 10:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qendrore e Rajonale, në Drejtorinë e Llogarive Kombëtare, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

  • Hysen Kobellari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.6.2017, ora 10:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Statistikave Strukturore, në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

  • Hysen Kobellari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.6.2017, ora 11:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Statistikave Afatshkurtra, në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

  • Hysen Kobellari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.6.2017, ora 11:00, në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), salla Europa, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 1.7.2017. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.