Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve, në Departamentin e Administratës Publike - kategoria: III-b

  • Edmond Vorfi
  • Eneida Alico
  • Suela Hoxhaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.10.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

 2. Specialist në Drejtorinë e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria: IV-a

  • Adelina Druga

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.10.2016, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë Juridike, në Autoritetin Rrugor Shqiptar- kategoria: IV-a

  • Eneida Alico

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.10.2016, ora 11:30 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

 4. Specialist ( Jurist) në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria: IV-a

  • Eneida Alico

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.10.2016, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 15.10.2016. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.