Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria III-b

  • Sidorela Koni

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.1.2021., ora 10:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)

 2. Specialist në Sektorin e Trajnimeve dhe Etikës, në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Departamentin Administrativ, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - kategoria III-b

  • Sidorela Koni

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.1.2021., ora 11:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)

 3. Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Departamentin Administrativ, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave – kategoria III-b

  • Sidorela Koni

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.1.2021., ora 11:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)

 4. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore- kategoria III-b

  • Sidorela Koni

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.1.2021., ora 12:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)

 5. Specialist (për shërbimet e brendshme), në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit- kategoria IV-a

  • Alketa Arapi

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.1.2021., ora 13:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)
Vëmendje!! Duke filluar nga data 2.2.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.