Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist në Qendrën e Mbrojtjes Civile për Qarqet Fier, Vlorë dhe Gjirokastër me qendër në Fier, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile- Kategoria: IV-a

  2. Specialist në Qendrën e Mbrojtjes Civile për Qarqet Tiranë, Durrës dhe Dibër me qendër në Durrës, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - Kategoria: IV-a

  3. Specialist në Qendrën e Mbrojtjes Civile për Qarqet Tiranë, Durrës dhe Dibër me qendër në Durrës, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 29.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.