Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Drejtorinë e Financave dhe Statistikës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria: IV-a

  • Florian Idrizaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 2. Specialist Finance në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - Kategoria: IV-b

  • Floriana Braja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 11:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  • Florian Idrizaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 11:30 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b

  • Admira Imeraj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 12:30 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 5. Specialist Buxheti në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - Kategoria: IV-a

  • Floriana Braja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 11:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 6. Specialist Buxheti në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - Kategoria: IV-a

  • Floriana Braja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 11:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 7. Specialist (Financier) në Zyrë e Administratës, në Degën Doganore Peshkopi (Bllatë) - Kategoria: III-b

  • Novruz Jashari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 14:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 8. Specialist (Financier) në Zyrën e Administratës, në Degën Doganore Berat - Kategoria: III-b

  • Greta Mimani
  • Polikseni Ziraj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.1.2021., ora 14:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 11.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.