Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Përcaktimit të Standardeve dhe Metodologjive, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  • Eneida Kullakshi
  • Florian Idrizaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.01.2020., ora 11:00, në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore dhe Vlerësimit të Riskut, në Drejtorinë e Vlerësimit të Impaktit dhe Licencimit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  • Eneida Kullakshi
  • Florian Idrizaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.01.2020., ora 11:00, në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Gjendjes dhe Ndërgjegjësimit Mjedisor, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  • Eneida Kullakshi
  • Florian Idrizaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.01.2020., ora 11:00, në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 19.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.