Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Procedurave Ligjore të Mbledhjes me Forcë, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Verior), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër- kategoria III-b

    • Myzafer Bushaj

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.12.2020, ora 11:00, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

  2. Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, Analizës për Masat Shtrënguese, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara (Rajoni Verior), në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër- kategoria III-b

    • Myzafer Bushaj

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.12.2020, ora 11:00, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 15.1.2021. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.