Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist Automekanike e Transporti, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër - kategoria IV-b

  2. Specialist Transporti, në Seksionin për Shërbimet Mbështetëse, në Komisariatin Rajonal të Policisë Rrugore Tiranë - kategoria IV-c

  3. Specialist Automekanike e Transporti, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës - kategoria IV-b

  4. Specialist Automekanike e Transporti, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë - kategoria IV-b

  5. Specialist Automekanike e Transporti, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan - kategoria IV-b

  6. Specialist Automekanike e Transporti, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë - kategoria IV-b

  7. Specialist Automekanike e Transporti, në Sektorin e Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Berat - kategoria IV-b

  8. Specialist Transporti, në Seksionin e Shërbimeve dhe Administratës, në Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë Tiranë - kategoria IV-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 24.1.2020. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.