Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria III-b

  • Megi Gjoni

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2019, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

  • Erinda Fejzulla
  • Hava Memko
  • Lorela Kadra

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2019, ora 15:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes - kategoria III-b

  • Hava Memko

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2019, ora 9:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria III-b

  • Besmir Caka
  • Hava Memko

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2019, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 5. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria III-b

  • Besmir Caka
  • Hava Memko

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2019, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

 6. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Integritetit, Mbikëqyrjes dhe Ankesave Administrative e Gjyqësore, në Departamentin e Administratës Publike - kategoria III-b

  • Gerando Skreli
  • Hertygen Bullari
  • Krenar Uruçi
  • Lorela Kadra
  • Romena Qamo

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.12.2019, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë

 7. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Integritetit, Mbikëqyrjes dhe Ankesave Administrative e Gjyqësore, në Departamentin e Administratës Publike - kategoria III-b

  • Gerando Skreli
  • Hertygen Bullari
  • Krenar Uruçi
  • Lorela Kadra
  • Romena Qamo

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.12.2019, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë
Vëmendje!! Duke filluar nga data 31.12.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.