Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Shpenzimeve Nacionale, në Degën e Thesarit Tiranë - Kategoria IV-a

  • Besa Spaho
  • Klodian Kasa
  • Nertila Sopaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 16:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Degës së Thesarit Krujë - kategoria IV-a

  • Merita Ndreu

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 16:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Degës së Thesarit Berat - Kategoria III-b

  • Lumturi Sholla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 13:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Përgjegjës i Degës së Thesarit Dibër - Kategoria III-b

  • Hane Jashari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 14:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Përgjegjës i Degës së Thesarit Peqin - Kategoria IV-a

  • Klodian Kasa
  • Tefta Saja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 14:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 6. Përgjegjës i Degës së Thesarit Sarandë - Kategoria IV-a

  • Lulëzime Hasani

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 13:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 7. Përgjegjës i Degës së Thesarit Elbasan - Kategoria III-b

  • Alda Gashi
  • Elda Allaj
  • Sonila Halili

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.11.2019., ora 15:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 22.11.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.