Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Shef i Sektorit të Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës - kategoria III-b

  2. Shef i Sektorit të Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër - kategoria III-b

  3. Shef i Sektorit të Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë - kategoria III-b

  4. Shef i Sektorit të Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan - kategoria III-b

  5. Shef i Sektorit të Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier - kategoria III-b

  6. Shef i Sektorit të Logjistikës/TI, në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër - kategoria III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 8.11.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.