Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Shef i Seksionit të Financave, në Komisariatin Rajonal të Policisë Rrugore Tiranë - kategoria IV-a

  • Besmir Gjoni
  • Tefta Saja

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.10.2019, ora 12:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

 2. Shef Seksioni/Specialist Finance i Seksionit të Shërbimeve dhe Administratës, në Institutin e Përgatitjes së Qenëve të Policisë - kategoria IV-a

  • Besmir Gjoni

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.10.2019, ora 13:00 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë

 3. Shef i Seksionit të Financave, në Reparti Special për Kufirin dhe Migracionin "DELTA" - kategoria IV-a

  • Edlira Zotaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.10.2019, ora 13:30 në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë
Vëmendje!! Duke filluar nga data 2.11.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.