Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  1. Specialist në Sektorin e Programimit të Mbështetjes Kombëtare, në Drejtorinë e Fondeve të BE-së, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - kategoria: III-b

    • Bora Hajdini

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2019., ora 12:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

  2. Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Mbështetjes Kombëtare, në Drejtorinë e Fondeve të BE-së, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - kategoria: III-b

    • Bora Hajdini

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2019., ora 12:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 6.9.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.