Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Berat), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Berat), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 3. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Berat), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 4. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Berat), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 5. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Berat), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 6. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Skrapar/Çorovodë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 7. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Berat (Skrapar/Çorovodë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 8. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Elbasan (Elbasan), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 9. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Elbasan (Elbasan), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 10. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Elbasan (Peqin), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 11. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Korçë (Korçë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 12. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Korçë (Korçë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 13. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Korçë (Ersekë), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 14. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Korçë (Devoll), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

 15. Specialist në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Korçë (Devoll), në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria: IV-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 30.8.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.