Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Tiranë (Tiranë), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë - kategoria: IV-b

  2. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Tiranë (Kavajë), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë - kategoria: IV-b

  3. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Durrës (Krujë), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë - kategoria: IV-b

  4. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Dibër (Mat), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë - kategoria: IV-b

  5. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Shkodër (Shkodër), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër - kategoria: IV-b

  6. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Shkodër (Malësi e Madhe), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër - kategoria: IV-b

  7. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Shkodër (Pukë), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër - kategoria: IV-b

  8. Specialist i Mbrojtjes së Bimëve Kukës (Tropojë), në Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes së Bimëve, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër - kategoria: IV-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 16.8.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.