Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Ekstensionit Bujqësor Vlorë, në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria IV-a

  • Fejzi Nezha

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2019, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit të Ekstensionit Bujqësor Dibër, në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Tiranë - kategoria IV-a

  • Qatip Doda

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2019, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit të Ekstensionit Bujqësor Korçë, në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria IV-a

  • Arieta Kanari

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.6.2019, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 21.6.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.