Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Dibër - kategoria: IV-b

  • Ziber Gjapi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2019, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 2. Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria: IV-b

  • Nderim Muçaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2019, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

 3. Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - kategoria: IV-b

  • Andris Tufi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2019, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.




Vëmendje!! Duke filluar nga data 8.1.2019. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.