Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Financës, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë - kategoria: IV-b

  • Gentiana Çela

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist (Financë dhe Burime Njerëzore) në Sektorin e Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Përgjithshme të Pronësisë Industriale - kategoria: IV-a

  • Aida Hamiti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist (Buxheti) në Sektorin e Buxhetit, Financës dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Përgjithshme të Pronësisë Industriale - kategoria: IV-a

  • Aida Hamiti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Specialist (Buxhet, Financë) në Sektorin e Financës dhe Administratës, në Drejtorinë e Financës dhe Juridike, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian - kategoria: IV-a

  • Aida Hamiti
  • Lisena Alla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Specialist (Buxheti/Finance) në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria: IV-a

  • Hamide Meçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 17.11.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.