Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin Juridik, në Inspektoriatin Qendror - Kategoria: III-b

  • Adelina Gjonaj
  • Arjana Hoxha

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 2. Specialist (Jurist) në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

  • Adelina Gjonaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 3. Specialist (Jurist) në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Pronësisë Industriale dhe Intelektuale, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: IV-a

  • Erinda Fejzulla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 4. Specialist (Jurist) në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencia Telegrafike Shqiptare - Kategoria: IV-a

  • Nevila Dalipi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 17.11.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.