Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria: IV-b

  2. Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Kukës - kategoria: IV-b

  3. Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Lezhë - kategoria: IV-b

  4. Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: IV-b

  5. Specialist (jurist) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Shkodër - kategoria: IV-b

  6. Specialist (jurist) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë - kategoria: IV-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 30.10.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.