Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Elbasan - kategoria: III-b

  • Anesti Kapurani
  • Dritan Korça
  • Gleda Toli

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 2. Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Dibër - kategoria: III-b

  • Mahir Methasani

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2018, ora 13:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 3. Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: III-b

  • Ervin Arapashi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2018, ora 11:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 4. Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: III-b

  • Andrit Shehu
  • Shefki Cenaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

 5. Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Gjirokastër - kategoria: III-b

  • Vasil Shundri

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.8.2018, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 1.9.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.