Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist (për burimet njerëzore) në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria: IV-a

  • Adelina Xhaja
  • Alban Çekrezi
  • Shaban Uklala
  • Zija Kurti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.8.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 2. Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Sekretariatin e Nismës për Transparencë - kategoria: III-b

  • Emiliana Kola
  • Shaban Uklala
  • Zija Kurti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.8.2018, ora 11:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 3. Specialist (burime njerëzore) në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura - kategoria: IV-a

  • Alban Çekrezi
  • Shaban Uklala

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.8.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 4. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: III-b

  • Alban Çekrezi
  • Shaban Uklala
  • Zija Kurti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.8.2018, ora 13:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 5. Specialist (burime njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Agjencinë e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a

  • Alban Çekrezi
  • Shaban Uklala
  • Zija Kurti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.8.2018, ora 14:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

 6. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

  • Jonida Canka
  • Shaban Uklala
  • Zija Kurti

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.8.2018, ora 15:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 14.8.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.