Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Durrës - Kategoria: III-b

  • Blerim Gjyzeli
  • Sefer Sefa

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

 2. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier - Kategoria: III-b

  • Besmir Faslliaj
  • Ervin Buzi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

 3. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë - Kategoria: III-b

  • Bardhok Frroku
  • Bardhok Frroku

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

 4. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Tiranë - Kategoria: III-b

  • Ismete Sina
  • Merita Mecalla
  • Sefer Sefa

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 24.4.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.