Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë - Kategoria: III-b

  • Agim Shimaj
  • Dorjan Diko
  • Fatos Semi
  • Ilir Ajdini
  • Merita Mecalla

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 2. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - Kategoria: III-b

  • Hasije Sadrija

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 3. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Berat - Kategoria: III-b

  • Ardit Kanaçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 4. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Durrës - Kategoria: III-b

  • Anila Kapidani

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 5. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Kukës - Kategoria: III-b

  • Isak Shehu

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 6. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Fier - Kategoria: III-b

  • Gëzim Aliaj

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 7. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan - Kategoria: III-b

  • Ramazan Çeka

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 8. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Lezhë - Kategoria: III-b

  • Ernest Ndreca

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 9. Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Korçë - Kategoria: III-b

  • Algert Mëhalla
  • Daniel Bojko

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 21.4.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.