Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b;

  • Kleopatra Gjika
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 2. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b;

  • Kleopatra Gjika
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 3. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - Kategoria: IV-a;

  • Gerando Skreli
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 4. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria: III-b;

  • Ardjana Gjini
  • Gerando Skreli
  • Kleopatra Gjika
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 5. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria: III-b;

  • Ertenka Cabej
  • Gerando Skreli
  • Ilda Çela
  • Kleopatra Gjika
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

 6. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria: III-b;

  • Ertenka Cabej
  • Gerando Skreli
  • Ilda Çela
  • Kleopatra Gjika
  • Kristina Ruçi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.
Vëmendje!! Duke filluar nga data 21.4.2018. , do të njoftohen nëpërmjet faqes së DAP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.