Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  2. Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  3. Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  4. Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  5. Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  6. Inspektor në Sektorin e Strukturave Akomoduese, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  7. Inspektor në Sektorin e Agjencive dhe Udhërrëfyesve Turistikë, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  8. Inspektor në Sektorin e Agjencive dhe Udhërrëfyesve Turistikë, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b

  9. Inspektor në Sektorin e Agjencive dhe Udhërrëfyesve Turistikë, në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Standardeve në Turizëm, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut - Kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ADELA CJAPI
2. DENISA ALVORA
3. DORIAN FLAMURAJ
4. ELIS TUSHA
5. KLOTIDA JAKOVA
6. KOSTANDINA KOTE