Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Video Editimit, në Drejtorinë e Informacionit, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b

  2. Specialist (Redaktor) në Sektorin e Informacionit, në Drejtorinë e Informacionit, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b

  3. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. EUGERTA TEQJA
2. KLOTILDA MARGJEKA