Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist (Jurist) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve, në Departamentin e Administratës Publike - kategoria: III-b

  3. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë Juridike, në Autoritetin Rrugor Shqiptar- kategoria: IV-a

  5. Specialist ( Jurist) në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. RAMAZAN DAUTI