Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Sektorin Juridik dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-b

  2. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve dhe Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve- Kategoria: IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor- Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. FATBARDH VRIONI