Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist pranë Laboratorit të Histopatologjisë, në Sektorin e Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit dhe Laboratorit, në Institutin e Mjekësisë Ligjore - Kategoria: IV-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. EGLA LLOHA