Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Inspektor i Parë në Sektorin e Kontrollit nga Zyra dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier-kategoria III-b​


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ANXHELA MALAJ
2. ARNOLD KOLLESHI
3. KRISTJANA LLAGONE
4. LULJAN ROGA