Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Inspektor i Dytë në Sektorin e Monitorimit, Analizës për Masat Shtrënguese, në Drejtorinë e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj-kategoria IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ARBER TROKA
2. ERVINA XHIXHA
3. HYGERTA HYSAJ
4. JOHANA PAPA