Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Sektorin e Sekretarisë dhe Menaxhimit të Dokumentave, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme - kategoria III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ALEKSANDRA KOLE
2. ARGEN SKENDERI
3. BEJRE KURRA
4. JOANA DODA
5. MIGENA KYCYKU
6. RUKIJE LAMÇJA
7. VISAR QUNI