Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Tropojë - kategoria: III-b

  2. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Sarandë - kategoria: III-b

  3. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Përmet - kategoria: III-b

  4. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pukë - kategoria: III-b

  5. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Krujë - kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ARBEN GURI
2. SAMI TAFAJ
3. SHKËLZEN YPI


Shënim:
* Në kuadër të hetimit administrativ të ndërmarrë nga Departamenti i Administratës Publike, ju bëjmë me dije se, me Vendimin nr. 2, datë 24.1.2019, DAP ka vendosur pezullimin e procedurës së konkurrimit për grupin e pozicioneve #2074, deri në përfundimin e hetimit administrativ.