Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Berat - kategoria: III-b

  2. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Gjirokastër - kategoria: III-b

  3. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Lezhë - kategoria: III-b

  4. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Elbasan - kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ARDIT SHABANAJ
2. BLENDI MUSAJ
3. MAJLINDA LLAKA
4. REINIS ÇELA