Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, në Administratën e Prefektit të Qarkut Vlorë - kategoria: III-b

  2. Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. ANASTASI MEÇI
2. BESNIK LAMAJ
3. FATMIR GJANA
4. ILIR XHUVELI
5. ROBERT SKENDAJ
6. XHEMALI ONUZI