Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Durrës - kategoria: IV-b

  2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: IV-b

  3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: IV-b

  4. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Kukës - kategoria: IV-b

  5. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tropojë - kategoria: IV-b


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. BEQIR BASHA
2. BRUSILDA BILALI
3. EGLANTIN DAJTI
4. ERINDA AHMETAJ
5. IRENA GORRICA
6. SHUKRI MARKU