Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b

  2. Inspektor i Parë në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: III-b

  3. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit - Kategoria: IV-a

  5. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. FILIP BUSHGJOKAJ
2. LINDA DEDA