Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  1. Specialist në Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Performancës dhe Rritjes Profesionale, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të Institucioneve dhe Pagave, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

  2. Specialist në Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Performancës dhe Rritjes Profesionale, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të Institucioneve dhe Pagave, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

  3. Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

  4. Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. AMARILDA MISLIU
2. AMELA LENA
3. ERSIDA KOJKU
4. XHULJANA KAMBERI