Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike njofton se procedura e ngritjes në detyrë për pozicionin:

  1. Drejtues i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse - kategoria II-b


Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!