Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, njofton se procedura e pranimit ne sherbimin civil për grupin e pozicioneve:


    Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!